เศษส่วนซ้อน หรือ เศษซ้อน (complex/compound fraction) คือเศษส่วนที่มีตัวเศษหรือตัวส่วนเป็นเศษส่วนอื่น ตัวอย่างเช่น \tfrac{1}{2} / \tfrac{1}{3} เป็นเศษส่วนซ้อน ในการลดรูปเศษส่วนซ้อนสามารถทำได้โดยการหารตัวเศษด้วยตัวส่วน เหมือนการหารธรรมดา ดังนั้น \tfrac{1}{2} / \tfrac{1}{3} จะมีค่าเท่ากับ 12 ÷ 13 = 32 นอกจากนั้นตัวเศษหรือตัวส่วนสามารถเป็นนิพจน์ของเศษส่วนอื่นต่อๆ กันไปได้ อย่างเช่นเศษส่วนต่อเนื่อง (continued fraction)

Advertisements

ทศนิยมสามารถนำมาเขียนเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 10 100  1000 ….. ได้ และเศษส่วนจำนวนใดก็ตามที่สามารถทำให้ตัวส่วนเป็น 10 100 1000 ……. ได้ ย่อมสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้เช่นกัน


การคูณจำนวนนับกับทศนิยมคล้ายกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับ แต่จำนวนตำแหน่งของทศนิยมจะเท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมของจำนวนที่มาคูณ  เช่น  5 x 0.139 = 0.695

การหาผลคูณระหว่างทศนิยมกับ 10 100 1000…..  ใช้หลักการคูณเช่นเดัยวกับการหาผลคูณระหว่างจำนวนนับ    กับ 10 100 1000…..  โดยใส่จุดทศนิยมให้มีจำนวนตำแหน่งเท่ากับจำนวน  ตำแหน่งของทศนิยมที่กำหนดให้  เช่น                                    10 x 0.8 = 8                             1000 x 6.051 = 6051.000

การคูณทศนิยมด้วยจำนวนนับจะได้ผลคูณเป็นทศนิยมที่มีจำนวนตำแหน่งเท่ากับจำนวนตำแหน่งของ ทศนิยมที่กำหนดให้  เช่น               8.2475 x 300 = 2474.25

ผลคูณของการคูณทศนิยมกับทศนิยมเหมือนกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับ  แต่ต้องใส่จุดทศนิยม เพื่อแสดง  จำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลคูณ  ซึ่งจะเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่ง  ของทศนิยมทั้งสองที่นำมาคูณกัน

ตำแหน่งของจุดทศนิยมของผลหารจะอยู่ตรงกับตำแหน่งของจุดทศนิยมของตัวตั้งเสมอ

เศษส่วน

Posted: March 13, 2013 in Uncategorized

เศษส่วน  หมายถึง  ตัวเลขหรือสัญลักษณ์แทนจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม  เศษส่วนจะประกอบด้วยตัวเศษและตัวส่วน  เช่น   , ,   เป็นต้น

อ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสอง  เลข 1 หมายถึงตัวเศษ และ 2 หมายถึงตัวส่วน

ทศนิยม

Posted: March 1, 2013 in Uncategorized

ทศนิยม

ทศนิยมได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างกว้างขวาง เช่น การวัดความยาว อุณหภูมิของอากาศ การคิดราคาสินค้า การคิดภาษี เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้หน่วยที่เป็นจำนวนเต็มนั้นไม่เพียงพอ ยังมีปริมาณที่เป็นเศษของหน่วยหรือไม่เต็มหน่วย จึงต้องมีระบบการเขียนตัวเลขแทนปริมาณเหล่านั้น ที่เรียกว่า ระบบทศนิยม ซึ่งตกลงกันเป็นสากลให้ใช้ จุด ” . ” เรียกว่า “จุดทศนิยม” คั่นระหว่างจำนวนเต็มกับ เศษของหน่วย