หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เศษส่วนและทศนิยม

การบวกเศษส่วน

1.   การบวกเศษส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากัน

นักเรียนเคยเรียนเรื่องการบวกเศษส่วน ในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันมาแล้ว   ซึ่งมีหลักการว่า ให้นำตัวเศษของเศษส่วนเหล่านั้นมาบวกกันกันตามที่โจทย์กำหนดให้ แต่ตัวส่วนยังคงเดิม

ตัวอย่างเช่น

10

ข้อสังเกต การบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน โดยการนำจำนวนที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน เมื่อได้ตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกกัน

11

12

13

14

ข้อสังเกต การบวกและการลบเศษส่วนที่มีวงเล็บให้ทำจำนวนที่อยู่ในวงเล็บก่อน

ใบความรู้

การลบเศษส่วน

 15

16

17

ข้อสังเกต การบวกและการลบเศษส่วนในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ซึ่งมีหลักการว่าทำตัวส่วนให้เท่ากันเสียก่อนด้วยการหา ค.ร.น. ของตัวส่วน เมื่อได้เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษมาบวกหรือลบกัน

18

หลักการของการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน และเมื่อทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันแล้ว จึงนำตัวเศษมาบวกและลบกัน

ข้อสังเกต ถ้ามีวงเล็บให้หาผลลัพธ์ของจำนวนในวงเล็บก่อน

ใบความรู้

เรื่อง  การคูณเศษส่วน

การคูณเศษส่วน ทำได้ตามขั้นตอนต่างๆ  ดังนี้

1. ถ้าเศษส่วนที่นำมาคูณกันไม่มีตัวประกอบร่วม ให้ตัวเศษคูณกับตัวเศษ และ ตัวส่วนคูณกับ

ตัวส่วน

2. ถ้าเศษส่วนที่นำมาคูณกันมีตัวประกอบร่วม  ให้หารตัวเศษและตัวส่วนด้วยตัวประกอบร่วม

ก่อนนำมาคูณกัน

3. ถ้าเศษส่วนที่นำมาคูณกันเป็นจำนวนคละ ให้ทำเป็นเศษเกินก่อนนำมาคูณกัน

4. ผลคูณที่ได้ต้องทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำและถ้าเป็นเศษเกินต้องทำเป็นจำนวนคละ

10

11

การคูณเศษส่วนที่เป็นจำนวนคละให้ทำจำนวนคละเป็นเศษเกินก่อนแล้วจึงหาผลคูณ

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

12

ใบความรู้

เรื่อง  การหารเศษส่วน

การหารเศษส่วน

เมื่อ   และ   เป็นเศษส่วนใด ๆ  หารด้วย  หาได้ตามข้อตกลงต่อไปนี้13

14

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s